Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en BW 7:407 lid 2 aanvaard.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 3. De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 5. Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
 6. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 7. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief.
 8. Betaling van facturen dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
 9. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
  In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
  – in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 10. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.
 11. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is    neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
 12. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 13. Op de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Notariskantoor Kroezen over de dienstverlening  door (kandidaat-)notaris(sen) van Notariskantoor Kroezen is van toepassing de Klachten- en geschillenregeling Notariaat.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Almelo.

Met recht vertrouwd.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Pauline Bakker (kandidaat notaris), alsmede 6 notariële medewerksters. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.